Algemene voorwaarden

Koffiebranderij OVErHOOP

Op de overeenkomst gesloten tussen Koffiebranderij OVErHOOP en u als koffieliefhebber, (bij ons bekend als ‘de Besteller’) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Allemaal regels en misschien wel slaapverwekkend maar toch is het belangrijk de kleine lettertjes te lezen en deze na te leven.

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • OVErHOOP: rechtspersoon Koffiebranderij OVErHOOP als onderdeel van stichting JOAC die (koffie)producten op afstand levert aan bedrijven en consumenten.
 • Besteller: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met OVErHOOP
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van het door OVErHOOP georganiseerde systeem, onze website en daar aan gerelateerde systemen, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Besteller en OVErHOOP gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.
 • Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Besteller gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Besteller om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen.
 • Dag: kalenderdag.
 • Voortgezette overeenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan het aanbod en/of de afnameverplichting over een langere periode is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Besteller of OVErHOOP in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OVErHOOP en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OVErHOOP en de Besteller.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt OVErHOOP de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Besteller beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij OVErHOOP zijn in te zien en zij op verzoek van de Besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Besteller worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de Besteller op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de Besteller zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het Aanbod

 1. Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten en/of diensten door de Besteller mogelijk te maken. Als OVErHOOP gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de OVErHOOP niet. 
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de Besteller duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit houdt met name in:

 • de prijs, exclusief belastingen;
 • eventuele leveringskosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om dit vast te stellen;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de vorm van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor de aanvaarding van het aanbod of, in voorkomend geval, de termijn voor de honorering van de prijs
 • het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de Besteller deze kan raadplegen;
 • de wijze waarop de Besteller voor het sluiten van de overeenkomst kennis kan nemen van ongewenste handelingen, en de wijze waarop de Besteller deze handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
 • alle andere talen dan het Engels waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan OVErHOOP zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Besteller deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de ononderbroken of periodieke levering van producten of diensten.

Het contract 

 1. De overeenkomst tussen OVErHOOP en de Besteller komt tot stand op het moment dat de Besteller de aanbieding van OVErHOOP accepteert door het op de website aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en daarnaast voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens komt er een overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van OVErHOOP anders dan de aanbieding op de website, wanneer de Besteller op dezelfde wijze waarop OVErHOOP het aanbod aan Besteller doet, de aanbieding aanvaard en daarin voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de Besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OVErHOOP onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Besteller de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt OVErHOOP passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Besteller elektronisch kan betalen, zal OVErHOOP daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. OVErHOOP kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de Besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien OVErHOOP op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. OVErHOOP zal bij het product of de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de bedrijfsvestiging van OVErHOOP waar de Besteller met klachten terecht kan.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het feit dat hij van het herroepingsrecht is vrijgesteld.
 • de informatie die overeenkomt met de bestaande service na verkoop en garanties.
 • de in deze Voorwaarden opgenomen gegevens over de identiteit van OVErHOOP tenzij OVErHOOP deze gegevens al aan de Besteller heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 • de voorwaarden voor opzegging van het contract indien het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien de OVErHOOP zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Besteller. 
 2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Besteller zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van de koffie gesloten houden. Daarna zal de Besteller de zak koffie in originele staat en verpakking onverwijld aan OVErHOOP retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van OVErHOOP
 3. Gezien de garantie van versheid van OVErHOOP producten én de kwaliteit en smaken die nauw samenhangen met de versheid van deze producten, te rekenen vanaf de datum waarop de koffie wordt gebrand, kan de Besteller geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de OVErHOOP koffieproducten niet binnen 10 dagen na dato van het branden van de koffie geretourneerd zijn aan het adres van OVErHOOP
 4.  Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Koffiebranderij OVErHOOP, Havenstraat 6, 3441BJ Woerden
 5. De koffie al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u een vriend/vriendin of de buren ontzettend blij met de overgebleven koffie!

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor rekening van de Besteller.
 2. Indien de Besteller een betaling heeft verricht, zal OVErHOOP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Gegevensbescherming

 1. Wanneer de Besteller koffie bestelt op onze website en in het verdere contact wat wij hebben naar aanleiding van de bestelling met de Besteller, verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Hoe wij dit doen valt te lezen in onze privacyverklaring.

De prijs 

 1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt. 
 2. Persoonlijke kortingscodes waarin OVErHOOP voorziet aan individuele klanten, zijn bedoel om nieuwe betalende klanten te werven uit onze eigen directe kring (zoals via social media, e-mail, of van mond tot mond). Deze OVErHOOP kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze verschaft worden, en/of voor commerciële doeleinden. 
 3. Het is niet toegestaan om de merknaam OVErHOOP dan wel andere combinaties van onze merknaam, daarmee inbegrepen een verkeerde spelling, te gebruiken voor één en/of meerdere urls en daarmee internetverkeer aan te trekken wat ingezet kan worden om OVErHOOP kortingscodes te verspreiden. 
 4. Elke (poging tot) fraude en/of iedere wijze waarop een niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en/of wordt opgemerkt, leidt ertoe dat OVErHOOP het gebruik van de kortingscodes zal ontzeggen. Ook behoudt OVErHOOP zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen. 
 5. In het geval van een schending van artikelen 21, 22, 23, behoudt OVErHOOP zich het recht juridische actie te ondernemen en daartoe de middelen te gebruiken waarin de Nederlandse wet voorziet. 
 6. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
 7. In afwijking van het vorige lid kan OVErHOOP producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop OVErHOOP geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 8. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
 9. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien OVErHOOP dit bedongen heeft en a. zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 10.  Alle prijzen die bij de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn exclusief BTW.

Conformiteit en garantie

 1. OVErHOOP staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door OVErHOOP fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Besteller ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van OVErHOOP op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens OVErHOOP kan doen gelden.

Levering en uitvoering

 1. OVErHOOP levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar OVErHOOP mee samenwerkt. 
 2. Levering van OVErHOOP producten geschiedt op kosten van OVErHOOP op het adres dat door Besteller bij bestelling wordt opgegeven als leveradres. 
 3. De plaats van levering is het adres dat de Besteller aan het bedrijf heeft opgegeven.
 4. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar OVErHOOP gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen. 
 5. OVErHOOP bezorgt op het adres dat de Besteller aangeeft in zijn/haar klantaccount op onze website. Als de Besteller het leveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn. 
 6.  Als het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen OVErHOOP en Besteller voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door Besteller aangegeven OVErHOOP of door de producten af te geven bij het bij het l OVErHOOP dichtstbijzijnde afhaalpunt. 
 7.  Als de producten op het moment van persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 52 tot en met 60 heeft OVErHOOP eigendomsvoorbehoud op de producten totdat het koopbedrag volledig betaald is. 
 8. OVErHOOP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productorders en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
 9. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zal OVErHOOP geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Besteller hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 10. In geval van afwijzing krachtens het vorige lid zal OVErHOOP de door de Besteller gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.
 11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal OVErHOOP zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van OVErHOOP
 12.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij OVErHOOP tot het moment van aflevering aan de Besteller.

Termijnen: duur, beëindiging en verlenging

Opzegging 

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – OVErHOOP herhaalde bezorging van koffie, kan door de Besteller te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsregels.
 2. Een Besteller kan de in de voorgaande leden genoemde gesloten overeenkomsten: 
 • Wijzigingen of opzeggingen moeten doorgegeven zijn om 23:59u de zondag voorafgaand de volgende levering.
 • op hetzelfde moment opzeggen als door OVErHOOP voor zichzelf heeft onderhandeld voor het opzeggen ter nakoming van de overkomst.

Verlenging 

 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten of diensten, kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Besteller de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. Voor zondagavond 23:95u moet de bestelling geannuleerd zijn voor de komende week. Anders gaat de opzegging pas een week later in. 

Ontbinding 

 1. In het geval dat de Besteller zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan OVErHOOP gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Besteller te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties: 
 • a. OVErHOOP kan de Besteller de gelegenheid geven om binnen een door OVErHOOP gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en
 • b. OVErHOOP kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 1. OVErHOOP zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Besteller te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

Betaling 

 1. Voor betaling door Besteller aan OVErHOOP kan Besteller slechts gebruik maken van door OVErHOOP aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden. 
 2. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van OVErHOOP beschikbare betalingsportal, geeft de Besteller OVErHOOP uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen. 
 3.  Betaling door Besteller vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Besteller en OVErHOOP In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden. 
 4. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan OVErHOOP een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen. 
 5. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal OVErHOOP hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is OVErHOOP gerechtigd het door de Besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller. 
 6. OVErHOOP biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.
 7. OVErHOOP incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Besteller geplaatste bestelling. 
 8. Wanneer Besteller tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door OVErHOOP te incasseren bedrag, behoudt OVErHOOP het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Besteller wordt stopgezet. 
 9. De Besteller heeft de plicht om OVErHOOP tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OVErHOOP
 2. De bij OVErHOOP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OVErHOOP binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die OVErHOOP heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende OVErHOOP als naar de Besteller gestuurd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen OVErHOOP en de Besteller waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van koffiebranderij OVErHOOP

 • Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts geldig nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat de voor de Besteller meest gunstige bepaling de passende wijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod zal voorschrijven.

Koffiebranderij OVErHOOP
Havenstraat 6
3441BJ Woerden
Nederland
E-mail: info@overhoopkoffie.nl

De identiteit van Koffiebranderij OVErHOOP

Havenstraat 6
3441BJ Woerden
Nederland

Telefoonnummer: +31.348.419657
E-mailadres: info@overhioopkoffie.nl
Website: www.overhoopkoffie.nl

BTW-nummer:
Kamer van Koophandel nummer:
Bank:
IBAN:

Koffiebranderij OVErHOOP

Havenstraat 6
3441BJ WOERDEN
0348-419 657
info@overhoopkoffie.nl

Samenwerkingen